Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /

ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา

อับเดทเมื่อ [23 พ.ย. 63]

 
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน :

- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- วางแผนอัตรากำลังพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและใช้เทคนิคต่างๆเพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

- แก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ

- จัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายบริษัท

- ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

 

คุณสมบัติ :
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานยางพาราอย่างน้อย 3 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านกระบวนการผลิตได้ดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ และกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง,พูด ได้

- หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ขับรถยนต์ได้ สามารถปฎิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :    ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
 

***สัมภาษณ์เบื้องต้นออนไลน์เพื่อจัดทำโปรไฟล์ ผ่านทางโทรศัพท์***

สนใจติดต่อ    ฝ่ายบุคคล

1. คุณไพศาล  ปานเพ็ชร  โทร. : 065-5026448 Email :  gotmansa@hotmail.co.th

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา บางกล่ำ   5  หมู่ที่ 10  ถ.เอเซีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110  

2. คุณวรรณา สาสุนีย์   โทร. : 083-3993589  Email :  sasunee@thaihua.com

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา ฉลุง    130 หมู่ที่ 1  ถ. เพชรเกษม ต. ฉลุง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

 

 

 
ตำแหน่งงาน : (ฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิต)

ลักษณะงาน :

1. วางแผนและควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

2. ตรวจสอบความถูกต้องของขบวนการผลิต

3. ดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

 

คุณสมบัติ :
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานยางพาราอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านกระบวนการผลิตได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด ได้

- หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - ขับรถยนต์ได้ สามารถปฎิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือน   :    ตามตกลง
จำนวนรับ :  5  อัตรา
 

***สัมภาษณ์เบื้องต้นออนไลน์เพื่อจัดทำโปรไฟล์ ผ่านทางโทรศัพท์***

สนใจติดต่อ    ฝ่ายบุคคล

1. คุณไพศาล  ปานเพ็ชร  โทร. : 065-5026448 Email :  gotmansa@hotmail.co.th

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา บางกล่ำ   5  หมู่ที่ 10  ถ.เอเซีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110  

2. คุณวรรณา สาสุนีย์   โทร. : 083-3993589  Email :  sasunee@thaihua.com

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา ฉลุง    130 หมู่ที่ 1  ถ. เพชรเกษม ต. ฉลุง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

 

 

 

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลักษณะงาน :

1. รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ

2. ติดต่อ ประสานงาน จัดหา เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง

3. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและกำหนดเวลาของเข้า/จัดส่งให้ทันกำหนด

4. วิเคราะห์และประเมินผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้คะแนนและตรวจสอบ การดําเนินการของผู้ขายรายนั้นๆ ให้เป็นไปตามแผน

5. พัฒนางานทางด้านการจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ :
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด ได้

- หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ขับรถยนต์ได้ สามารถปฎิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือน   :    ตามตกลง
จำนวนรับ :  3  อัตรา
 

***สัมภาษณ์เบื้องต้นออนไลน์เพื่อจัดทำโปรไฟล์ ผ่านทางโทรศัพท์***

สนใจติดต่อ    ฝ่ายบุคคล

1. คุณไพศาล  ปานเพ็ชร  โทร. : 065-5026448 Email :  gotmansa@hotmail.co.th

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา บางกล่ำ   5  หมู่ที่ 10  ถ.เอเซีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110  

2. คุณวรรณา สาสุนีย์   โทร. : 083-3993589  Email :  sasunee@thaihua.com

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา ฉลุง    130 หมู่ที่ 1  ถ. เพชรเกษม ต. ฉลุง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

 

 

ตำแหน่งงาน : ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ลักษณะงาน :

1. ดูแลกระบวนการการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทและลูกค้ากำหนด

2. มีหน้าที่ควบคุม/ติดตาม/รายงาน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งถึงลูกค้า
3. หน้าที่ร่วมมือในการทำกิจกรรมเรื่องคุณภาพ/การเพิ่มผลผลิต/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม/ระเบียบ

4. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในโรงงานและสำนักงานใหญ่ในการบริหารงานด้านคุณภาพทั้งระบบ
 

คุณสมบัติ :
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านอุตสาหกรรม  เทคโนโลยียาง เคมี เป็นต้น

- มีความรู้เรื่องการจัดทำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001 หรือระบบอื่นๆด้านยางนยนต์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด , อ่าน เขียน ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ขับรถยนต์ได้ สามารถปฎิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือน   :    ตามตกลง
จำนวนรับ :  5  อัตรา
 

***สัมภาษณ์เบื้องต้นออนไลน์เพื่อจัดทำโปรไฟล์ ผ่านทางโทรศัพท์***

สนใจติดต่อ    ฝ่ายบุคคล

1. คุณไพศาล  ปานเพ็ชร  โทร. : 065-5026448 Email :  gotmansa@hotmail.co.th

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา บางกล่ำ   5  หมู่ที่ 10  ถ.เอเซีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110  

2. คุณวรรณา สาสุนีย์   โทร. : 083-3993589  Email :  sasunee@thaihua.com

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา ฉลุง    130 หมู่ที่ 1  ถ. เพชรเกษม ต. ฉลุง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งงาน : ซ่อมบำรุง

ลักษณะงาน :

1. วางแผนงานซ่อมบำรุง
2. ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม-ดูแล-ควบคุมเครื่องจักรตามแผนการซ่อมและสภาพจริงตามหน้างาน
3. วิเคราะห์ปัญหา และ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา
 

คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ขับรถยนต์ได้ สามารถปฎิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือน   :    ตามตกลง
จำนวนรับ :  5  อัตรา
 

***สัมภาษณ์เบื้องต้นออนไลน์เพื่อจัดทำโปรไฟล์ ผ่านทางโทรศัพท์***

สนใจติดต่อ    ฝ่ายบุคคล

1. คุณไพศาล  ปานเพ็ชร  โทร. : 065-5026448 Email :  gotmansa@hotmail.co.th

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา บางกล่ำ   5  หมู่ที่ 10  ถ.เอเซีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110  

2. คุณวรรณา สาสุนีย์   โทร. : 083-3993589  Email :  sasunee@thaihua.com

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา สาขา ฉลุง    130 หมู่ที่ 1  ถ. เพชรเกษม ต. ฉลุง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

 

 
 
 
 


เอกสารดาวน์โหลด
 1. ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 • ประกาศการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563[25 ธ.ค. 63]
 • แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษการใช้งานโปรแกรม Ellis[29 พ.ย. 63]
 • ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา[23 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
 • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา [7 พ.ย. 63]
 • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (รหัส 604 , 60E) และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี (รหัส 626) ทุกคน ทั้งที่คาดว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบกิจกรรมของตนด้วย ****แบบฟอร์มเขียนโครงการ และแบบรายงานโครงการ (เฉพาะนักศึกษาที่กิจกร[6 พ.ย. 63]
 • เปิดลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560[6 พ.ย. 63]
 • โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และ เครื่อง PC (ฟรี) โดย นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม[27 ส.ค. 63]
 • มาตรการลงโทษการจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[26 ส.ค. 63]