คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์ธมน สุขกระจ่าง

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : บธ.บ.การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้

- ปริญญาโท : วท.ม.เทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : kantamon.su@skru.ac.th


ดร.กันตภณ มะหาหมัด

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์/คณบดี

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้

- ปริญญาโท : ค.อ.ม.ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : kuntapon.ma@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง

สถานะ : ข้าราชการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้

- ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

E-Mail : Kulyuth.bo@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุลยา ศรีโยม

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์/รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : kulaya.sr@skru.ac.th


ดร.จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-Mail : chomkansak.he@skru.ac.th


ดร.จิรวดี อินทกาญจน์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยรังสิต

- ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

E-Mail : jirawadee.in@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ มีงาม

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-Mail : chaiyoot.me@skru.ac.th


ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ปริญญาโท : วท.ม.เทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- ปริญญาเอก: ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-Mail : chamnan.po@skru.ac.th


ดร.ต่วนนูรีซันน์ สุกิจจานันท์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- - ปริญญาเอก : ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : tuannurisan.su@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะรัตน์ รัตนกูล

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : tanarat.ra@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิวาริ โอภิธากร

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี
: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช
: วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช
: วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท
: วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: วศ.ม. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก
: ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : thiwari.op@skru.ac.th


อาจารย์ธภัทร ชัยชูโชค

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา

- ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : thaphat.ch@skru.ac.th


อาจารย์นิพนธ์ มณีโชติ

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้

- ปริญญาโท : ค.อ.ม. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : nipon.ma@skru.ac.th


ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- - ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-Mail : phajongjit.pi@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี เพิ่มพูน

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : phatcharee.ph@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ จันทวี

สถานะ : ข้าราชการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ / รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต

การศึกษา

- ปริญญาตรี : อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล

- ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : pichet.ch@skru.ac.th


อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน

สถานะ : ข้าราชการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.บ. ชำงอุตสาหกรรม-โลหะ สถาบันราชภัฏพระนคร

- ปริญญาโท : ค.อ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

E-Mail : phuthithon.tu@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล คงเรือง

สถานะ : ข้าราชการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้

- ปริญญาโท : ค.อ.ม.ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : paisan.ko@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัญฉกร นิลทรัตน์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : lanchakorn.ni@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและเครือข่ายความร่วมมือ

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ปริญญาโท : ค.อ.ม.ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- - ปริญญาเอก : ปร.ด.ไฟฟ้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : wichan.pe@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชัย มัฎฐารักษ์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : ค.อ.ม.ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : weerachai.ma@skru.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ / รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : weerachai.sa@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ปริญญาโท : ค.อ.ม. เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาเอก : ปร.ด.ไฟฟ้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : sarun.ch@skru.ac.th


ดร.ศรีวรรณ ขำตรี

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา / ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : sriwan.kh@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แก้วจัง

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : sriwan.kh@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ชัยณรงค์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ ​มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-Mail : suppachai.ch@skru.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย

สถานะ : ข้าราชการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

- ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ ​มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-Mail : somsak.ka@skru.ac.th


ดร.สลักจิตร แบลนชาร์ด

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : salakjit.ni@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร ชะนะ

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ปริญญาโท : ค.อ.ม. สาขาวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : sakesan.ch@skru.ac.th


อาจารย์เสรี หนูหลง

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต สถาบันราชภัฏพระนคร / บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท : ค.อ.ม. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

E-Mail : saree.nu@skru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา แนมใส

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

- ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : aurasa.na@skru.ac.th


อาจารย์เอกรินทร์ วาโย

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

- ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : aurasa.na@skru.ac.th


ดร.สุวลี ชูวาณิชย์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปริญญาเอก : ปร.ด.การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : suvalee.ch@skru.ac.th


Mr.Mike Jay Basa

สถานะ : อ.ชาวต่างชาติ/พ.สัญญาจ้าง

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

- ปริญญาตรี :

- ปริญญาโท :

- ปริญญาเอก :

E-Mail : mikejay.ba@skru.ac.th