ฝ่ายบริหารและวางแผน


ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

รองคณบดี
e-mail : Chamswt@gmail.com

ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง

ผู้ช่วยคณบดี
e-mail : wanicha1@windowslive.com

นางสาววันวิสาข์ ทองสง

หัวหน้าสำนักงาน
ความเชี่ยวชาญ : หัวหน้าสำนักงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1351

นางสาวภัทรศิชา นวลคีรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :1346
e-mail : patsicha7722@gmail.com

นางสาวอิสรี คงประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :1347

นางกฤชณัท พงศ์จันทรเสถียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1348