คณาจารย์


ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ
e-mail : weerachai.sang@yahoo.com

ผศ.วีรชัย มัฏฐารักษ์

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม

ดร.กันตภณ มะหาหมัด

อาจารย์อรสา แนมใส

อาจารย์ธภัทร ชัยชูโชค

ปริญญาตรี : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท : วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน

ปริญญาตรี : ค.บ.ช่างอุตสาหกรรม
ปริญญษโท : ค.อ.ม.การบริการอชีวศึกษา

อาจารย์เสรี หนูหลง

ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : ค.อ.ม. เครื่องกล

อาจารย์นิพนธ์ มณีโชติ

ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7351617
e-mail : nipon.ma17@gmail.com

อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี

ปริญญาตรี : อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม

ผศ.ไพศาล คงเรือง

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า

ผศ.ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล

ปริญญาตรี : ค.อ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า
ปริญญาเอก : ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา
e-mail : sarun_kmitnb@hotmail.com

อาจารย์เอกรินทร์ วาโย

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1861745
e-mail : ekkarin.wa@skru.ac.th

อาจารย์จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์ (ลาศึกษาต่อ)

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญษโท : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ลัญฉกร นิลทรัตน์

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาโท : ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง

ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกูล

ปริญญาตรี : วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

อาจารย์เสกสรร ชะนะ

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า

อาจารย์ศรีวรรณ ขำตรี (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ

ดร.พัชรี เพิ่มพูน

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ

อาจารย์คุลยา ศรีโยม

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ศุภชัย แก้วจัง

ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง

รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย

ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.กุลยุทธ บุญเซ่ง

ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวิกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยเขตภาคใต้
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวิกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโนโลยีการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (กำลังศึกษาต่อ)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6909286
e-mail : kulyuth.bo@skru.ac.th

ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท : วท.บ. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาเอก : ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1476477
e-mail : Chamswt@gmail.com

ผศ.ชัยยุทธ มีงาม

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1715652
e-mail : Chaiyoot.me@skru.ac.th

ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 063-2624153
e-mail : phajongjit@gmail.com , phajongjit.pi@skru.ac.th

ดร.สลักจิตร นิลบวร

Ma.Jenevieve Perez

อาจารย์ชาวต่างชาติ

ผศ.ศุภชัย ชัยณรงค์

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
เบอร์โทรศัพท์ : 0938746995
e-mail : c_suppachai@hotmail.com

เหตุการณ์ล่าสุด

  • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[เมื่อวาน]
  • บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง[22 เม.ย. 62]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบการสมัครสอบคัดเลือกตรง (วิธีการสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562[25 มี.ค. 62]
  • บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษ (วิธีการสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562[21 มี.ค. 62]
  • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562[21 มี.ค. 62]
  • สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / ประจำปีการศึกษา 2561[5 มี.ค. 62]
  • อบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 พฤศจิกายน 2561[3 ธ.ค. 61]
  • โครงการเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปี 2561 15 พ.ย.61[19 พ.ย. 61]
  • พิธีไหว้ครู 2561 12 ก.ค.61[12 ก.ค. 61]
  • แจ้งเบาะแส การรับน้อง ได้ทางนี้เลยครับ[2 ก.ค. 61]