คณาจารย์


ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ
e-mail : weerachai.sang@yahoo.com

ผศ.วีรชัย มัฏฐารักษ์

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม
e-mail : we_rak@hotmail.com

ดร.กันตภณ มะหาหมัด

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
e-mail : Kuntapon.ma@skru.ac.th

ผศ.อรสา แนมใส

ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : n_aurasa@hotmail.com

อาจารย์ธภัทร ชัยชูโชค

ปริญญาตรี : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท : วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : palm_chatuwon@hotmail.com

อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน

ปริญญาตรี : ค.บ.ช่างอุตสาหกรรม
ปริญญษโท : ค.อ.ม.การบริการอชีวศึกษา
e-mail : pitthaya@gmail.com

อาจารย์เสรี หนูหลง

ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : ค.อ.ม. เครื่องกล
e-mail : S_nulong@hotmail.com

อาจารย์นิพนธ์ มณีโชติ

ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7351617
e-mail : nipon.ma17@gmail.com

อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี

ปริญญาตรี : อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม
e-mail : elephant.41@hotmail.com

ผศ.ไพศาล คงเรือง

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า
e-mail : Paisan_714@yahoo.com

ผศ.ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล

ปริญญาตรี : ค.อ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า
ปริญญาเอก : ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา
e-mail : sarun_kmitnb@hotmail.com

อาจารย์เอกรินทร์ วาโย

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1861745
e-mail : ekkarin.wa@skru.ac.th

ดร.จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญษโท : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 9786891
e-mail : chomkansak@gmail.com

ผศ.ลัญฉกร นิลทรัตน์

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาโท : ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
e-mail : nintarat@gmail.com

ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า
ปริญญาเอก : ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา
e-mail : wanicha1@windowslive.com

ผศ.ธนะรัตน์ รัตนกูล

ปริญญาตรี : วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
e-mail : Tanarat.r@hotmail.com

ผศ.เสกสรร ชะนะ

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า
e-mail : reddevil_sak@hotmail.com

ดร.ศรีวรรณ ขำตรี

ปริญญาตรี : วศ.บ. เคมี
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
e-mail : sriwan.kh@skru.ac.th

ดร.ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ

ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาเอก : ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
e-mail : tuannurisan.su@skru.ac.th

ดร.พัชรี เพิ่มพูน

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ

ผศ.คุลยา ศรีโยม

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม

ผศ.ศุภชัย แก้วจัง

ปริญญาตรี : วท.บ. ฟิสิกส์
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
e-mail : supachai.kaewjang@yahoo.com

ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง

ปริญญาตรี : บธ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
e-mail : skornwika@hotmail.com

รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย

ปริญญาตรี : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต
ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
e-mail : somsakkp@hotmail.com

ผศ.กุลยุทธ บุญเซ่ง

ปริญญาตรี : ค.อ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาเอก : วศ.ด. เทคโนโนโลยีการผลิตขั้นสูง (กำลังศึกษาต่อ)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6909286
e-mail : kulyuth.bo@skru.ac.th

ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1476477
e-mail : Chamswt@gmail.com

ผศ.ชัยยุทธ มีงาม

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1715652
e-mail : Chaiyoot.me@skru.ac.th

ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง

ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาเอก : ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทรศัพท์ : 063-2624153
e-mail : phajongjit@gmail.com , phajongjit.pi@skru.ac.th

ดร.สลักจิตร แบลนชาร์ด

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
e-mail : salakjit.ni@skru.ac.th

ผศ.ศุภชัย ชัยณรงค์

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
เบอร์โทรศัพท์ : 0938746995
e-mail : c_suppachai@hotmail.com

เหตุการณ์ล่าสุด

  • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯและสหกิจ วันที่ 4 ธค 63 ณ ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม ชั้น 6 อาคาร 74 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิทยากร คุณจารุวรรณ เหาตะวานิช ผู้จัดการบริษัท ซีคอม ซัพพลาย จำกัด[4 ธ.ค. 63]
  • แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษการใช้งานโปรแกรม Ellis[29 พ.ย. 63]
  • ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา[23 พ.ย. 63]
  • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
  • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Big Data และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในภาคอุตสาหกรรม ในวันพ[11 พ.ย. 63]
  • โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดเลียบ ถนนสายบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา[11 พ.ย. 63]
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการใช้งาน หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 202) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [9 พ.ย. 63]
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหการในอุตสาหกรรม SMEs ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [9 พ.ย. 63]
  • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา [7 พ.ย. 63]