โครงสร้างผู้บริหาร


ดร.กันตภณ มะหาหมัด

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail : Kuntapon.ma@skru.ac.th

ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

รองคณบดี
e-mail : Chamswt@gmail.com

ผศ.ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล

รองคณบดี
e-mail : sarun_kmitnb@hotmail.com

ผศ.วีรชัย มัฏฐารักษ์

รองคณบดี
e-mail : we_rak@hotmail.com

ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง

ผู้ช่วยคณบดี
e-mail : wanicha1@windowslive.com

ผศ.คุลยา ศรีโยม

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.ศรีวรรณ ขำตรี

ผู้ช่วยคณบดี
e-mail : sriwan.kh@skru.ac.th