โครงสร้างผู้บริหาร


ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail : weerachai.sang@yahoo.com

อาจารย์อรสา แนมใส

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
e-mail : n_aurasa@hotmail.com

ดร.กันตภณ มะหาหมัด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
e-mail : kuntapon_jet1@hotmail.com

ผศ.วีรชัย มัฏฐารักษ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
e-mail : we_rak@hotmail.com

ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
e-mail : skornwika@hotmail.com

ดร.สลักจิตร นิลบวร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการจัดการศึกษา
e-mail : salakjit.ni@skru.ac.th

อาจารย์ศุภชัย แก้วจัง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการนักศึกษา
e-mail : supachai.kaewjang@yahoo.com

เหตุการณ์ล่าสุด

  • แนวปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัย[วันนี้]
  • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง 7 เคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจัง สำหรับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน[10 ก.ค. 62]
  • ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งผลงานเพื่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ[9 ก.ค. 62]
  • ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบการสอน[9 ก.ค. 62]
  • ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์[9 ก.ค. 62]
  • ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.[23 มิ.ย. 62]
  • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กป.) ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.[23 มิ.ย. 62]
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย[18 มิ.ย. 62]
  • ตรวจประเมิน SAR ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วันที่ 7 มิ.ย. 2562[11 มิ.ย. 62]
  • ตรวจประเมิน SAR ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 6 มิ.ย. 2562[11 มิ.ย. 62]