บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาววรธนา เจริญสกุลวงศ์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:1347

E-Mail : worratana.ch@skru.ac.th


นางสาววันวิสาข์ ทองสง

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป /เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:1351

E-Mail : wanwisa.th@skru.ac.th


นางสาวภัทรศิชา นวลคีรี

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา /เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:1349

E-Mail : patsicha.nu@skru.ac.th


นางกรกนก สิตาพงษ์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:1350

E-Mail : kornganok.kh@skru.ac.th


นางสาวสุภาสิณี อนุกูล

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:1348

E-Mail : suphasinee.an@skru.ac.th


นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:1346

E-Mail : paungpen.su@skru.ac.th


นายพรศักดิ์ ศรีช่วย

สถานะ : พนักงานประจำตามสัญญา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:1345

E-Mail : phonsak.sr@skru.ac.th


นายวิษณุ วุฒิพันธ์ุ

สถานะ : พนักงานประจำตามสัญญา

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:

E-Mail : vitsanu.wu@skru.ac.th


นายนราวุธ ทองคำ

สถานะ : พนักงานประจำตามสัญญา

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:

E-Mail : narawuth.th@skru.ac.th