ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิเชษฐ์ จันทวี และ ผศ.ดร วีรชัย แสงฉาย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [12 มี.ค. 64]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน #สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [11 มี.ค. 64]
 • ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 64 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [9 มี.ค. 64]
 • ประกาศการรับสมัครคัดเลือกตรง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [8 มี.ค. 64]
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (ออนไลน์) [3 มี.ค. 64]
 • ประกาศรับสมัครงาน บริษัท วนชัย พาเนล อินด้สทรี่ส์ จำกัด [2 มี.ค. 64]
 • กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ [17 ก.พ. 64]
 • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เริ่มสมัคร รอบโควตาคณะ วันที่ 15 มีนาคม 2564 -9 เมษายน 2564 [31 ม.ค. 64]
 • ประกาศแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 [20 ม.ค. 64]
 • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เริ่มสมัคร รอบ 2 Portfolio (ครั้งที่ 2) [20 ม.ค. 64]
 • ประกาศการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 [25 ธ.ค. 63]
 • แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษการใช้งานโปรแกรม Ellis [29 พ.ย. 63]
 • ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา [23 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 [18 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 [18 พ.ย. 63]
 • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา [7 พ.ย. 63]
 • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (รหัส 604 , 60E) และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี (รหัส 626) ทุกคน ทั้งที่คาดว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบกิจกรรมของตนด้วย ****แบบฟอร์มเขียนโครงการ และแบบรายงานโครงการ (เฉพาะนักศึกษาที่กิจกร [6 พ.ย. 63]
 • เปิดลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 [6 พ.ย. 63]
 • โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และ เครื่อง PC (ฟรี) โดย นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม [27 ส.ค. 63]
 • มาตรการลงโทษการจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [26 ส.ค. 63]
 • ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [1 ส.ค. 63]
 • ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) [30 ก.ค. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) [28 พ.ค. 63]
 • SKRU Online Learning Center [30 เม.ย. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19(Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) [29 เม.ย. 63]
 • ประชาสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เรื่อง มาตรการการใช้สถานที่และการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [24 มี.ค. 63]
 • กรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา [20 มี.ค. 63]
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล [10 มี.ค. 63]
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 [13 มี.ค. 63]
 • ประกาศขอความร่วมมือ เกี่ยวกับรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) [16 มี.ค. 63]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • 2 – 4 เมษายน 2564 ชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล[5 เม.ย. 64]
 • วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ได้รับโอกาสจากทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหัวข้อ " Industry ๔.๐ Competenec Development Training Program" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์[2 เม.ย. 64]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พานักศึกษาเข้าร่วม โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ สงขลา จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา[16 มี.ค. 64]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิเชษฐ์ จันทวี และ ผศ.ดร วีรชัย แสงฉาย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564[12 มี.ค. 64]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน #สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[11 มี.ค. 64]
 • ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 64 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [9 มี.ค. 64]
 • ประกาศการรับสมัครคัดเลือกตรง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [8 มี.ค. 64]
 • โครงการสานสายใยวิศวะสัมพันธ์ วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [7 มี.ค. 64]
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (ออนไลน์)[3 มี.ค. 64]
 • โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ-7-คณะ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564[2 มี.ค. 64]