ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีผลงานเด่นด้านการตีพิมพ์บทความด้านนาโนเทคโนโลยี [8 พ.ย. 62]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการร่วมเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา [31 ส.ค. 62]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การแต่งกายชุดปฏิบัติการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 [24 ก.ค. 62]
 • แนวปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัย [18 ก.ค. 62]
 • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง 7 เคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจัง สำหรับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน [10 ก.ค. 62]
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย [18 มิ.ย. 62]
 • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [23 เม.ย. 62]
 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562 [21 มี.ค. 62]
 • แจ้งเบาะแส การรับน้อง ได้ทางนี้เลยครับ [2 ก.ค. 61]
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [1 มิ.ย. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 ก.พ. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้างานประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ธ.ค. 60]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกรายวิชาระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ธ.ค. 60]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องสำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถ โครงการเทคโนฯอุตสาหกรรมสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกรายวิชานิวเเมติกส์และไฮดรอลิกส์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 พ.ย. 60]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [30 ก.ย. 60]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[23 ม.ค. 63]
 • โครงการแนะนำหลักสูตร (Road Show) แก่นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสตูล วันที่ 7 มกราคม 2563[8 ม.ค. 63]
 • ขอแสดงความยินกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[27 ธ.ค. 62]
 • คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรร่วมทำบุญประจำปี และ ทำบุญตึกใหม่ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 74)[25 ธ.ค. 62]
 • บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบ PORTFOLIO) วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[21 ธ.ค. 62]
 • SKRU OpenHouse วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา[13 ธ.ค. 62]
 • การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[29 พ.ย. 62]
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในชื่อทีม INO Tech ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน "แผ่นแปะอัจฉริยะ" ในกิจกรรม Smart Start Idea By GSB Startup ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[29 พ.ย. 62]
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีผลงานเด่นด้านการตีพิมพ์บทความด้านนาโนเทคโนโลยี[8 พ.ย. 62]
 • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ชีพฯ / สหกิจศึกษา วันที่ 30 ตุลาคม 2562[31 ต.ค. 62]