ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษการใช้งานโปรแกรม Ellis [29 พ.ย. 63]
 • ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา [23 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 [18 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 [18 พ.ย. 63]
 • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา [7 พ.ย. 63]
 • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (รหัส 604 , 60E) และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี (รหัส 626) ทุกคน ทั้งที่คาดว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบกิจกรรมของตนด้วย ****แบบฟอร์มเขียนโครงการ และแบบรายงานโครงการ (เฉพาะนักศึกษาที่กิจกร [6 พ.ย. 63]
 • เปิดลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 [6 พ.ย. 63]
 • โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และ เครื่อง PC (ฟรี) โดย นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม [27 ส.ค. 63]
 • มาตรการลงโทษการจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [26 ส.ค. 63]
 • ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [1 ส.ค. 63]
 • ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) [30 ก.ค. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) [28 พ.ค. 63]
 • SKRU Online Learning Center [30 เม.ย. 63]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19(Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) [29 เม.ย. 63]
 • ประชาสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เรื่อง มาตรการการใช้สถานที่และการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [24 มี.ค. 63]
 • กรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา [20 มี.ค. 63]
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล [10 มี.ค. 63]
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 [13 มี.ค. 63]
 • ประกาศขอความร่วมมือ เกี่ยวกับรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) [16 มี.ค. 63]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบการสอบคัดเลือกตรง (วิธีการสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มี.ค. 63]
 • รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 [17 ก.พ. 63]
 • แนะนำหลักสูตร (ใหม่) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรที่เน้นปฏิบัติ 68.69% และตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน [31 ม.ค. 63]
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีผลงานเด่นด้านการตีพิมพ์บทความด้านนาโนเทคโนโลยี [8 พ.ย. 62]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการร่วมเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา [31 ส.ค. 62]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การแต่งกายชุดปฏิบัติการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 [24 ก.ค. 62]
 • แนวปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัย [18 ก.ค. 62]
 • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง 7 เคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจัง สำหรับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน [10 ก.ค. 62]
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย [18 มิ.ย. 62]
 • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [23 เม.ย. 62]
 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562 [21 มี.ค. 62]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯและสหกิจ วันที่ 4 ธค 63 ณ ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม ชั้น 6 อาคาร 74 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิทยากร คุณจารุวรรณ เหาตะวานิช ผู้จัดการบริษัท ซีคอม ซัพพลาย จำกัด[4 ธ.ค. 63]
 • แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษการใช้งานโปรแกรม Ellis[29 พ.ย. 63]
 • ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา[23 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Big Data และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในภาคอุตสาหกรรม ในวันพ[11 พ.ย. 63]
 • โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดเลียบ ถนนสายบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา[11 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการใช้งาน หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 202) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [9 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหการในอุตสาหกรรม SMEs ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [9 พ.ย. 63]
 • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา [7 พ.ย. 63]