ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ


ผศ.วีรชัย มัฏฐารักษ์

รองคณบดี
e-mail : we_rak@hotmail.com

ดร.ศรีวรรณ ขำตรี

ผู้ช่วยคณบดี
e-mail : sriwan.kh@skru.ac.th

นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : นักวิชาการศึกษา - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1346