นายกสโมสรนักศึกษา

รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายบริหาร

รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกิจกรรม

หัวหน้าฝ่ายงานประชุม และประสานงานด้านกิจกรรม

หัวหน้าฝ่ายประสานงานอาคารและสถานที่

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายงานประสานจัดโครงการ

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคมและพิธีการ

กรรมการ