ประวัติคณะ

          

1. ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดิมเป็นหมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ทำการเปิดสอนวิชาเลือกระดับ ป.กศ.  และ  ป.กศ.สูง  ในปี  พ.ศ. 2519  ได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชา สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนสาขาการศึกษาระดับอนุปริญญา วิชาเอกหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531  ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4  ปี  วิชาเอกหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (2535-2539)  กรมการฝึกหัดครูได้เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ จึงได้บรรจุแผนการจัดตั้งคณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษาขึ้นในวิทยาลัยครู 7 แห่ง  ดังนี้

          1.  วิทยาลัยครูเพชรบุรี

          2.  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

          3.  วิทยาลัยครูเชียงราย

          4.  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

          5.  วิทยาลัยครูสุรินทร์

          6.  วิทยาลัยครูเลย

          7.  วิทยาลัยครูสงขลา

ต่อมาได้มีวิทยาลัยครูได้ขอเข้าร่วมโครงการอีก  2  แห่ง  คือ

          1.  วิทยาลัยครูเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์

          2.  วิทยาลัยครูพระนคร

รวมเป็น 9 แห่ง และได้มีการตกลงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูทุกแห่งจึงได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบัน วิทยาลัยครูสงขลาจึงเปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้นเปะนต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนพ.ศ. 2547 ก็ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในที่สุด

ปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แยกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดตั้งเป็น “โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้นในสถาบันราชภัฏสงขลา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  13  ตุลาคม  2542 

ต่อมา ปีการศึกษา 2542 คณะได้มีการเปิดสอน 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และโปรแกรมวิชาโลหะซึ่งเป็นระดับอนุปริญญา

ปีการศึกษา 2545 คณะได้มีการเปิดสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง  ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2546 คณะได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโปรแกรมวิชา คือ เดิมโปรแกรมวิชาโลหะ เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ปีการศึกษา 2550 คณะได้มีการเปิดโปรแกรมวิชาเพิ่มขึ้นอีก 1 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2552 คณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 ปี ต่อเนื่อง) ปรับปรุงเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  รวมทั้งได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

          ปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้มีเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มี  4 วิชาเอก

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

ปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเปิดรับนักศึกษาอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555และมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานระดับโปรแกรมวิชาจากเดิม 4 โปรแกรมวิชา เป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมและการจัดการ

ปีการศึกษา 2556 คณะได้มีการเปลี่ยนชื่อโปรแกรมวิชา จากเดิมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและการจัดการ เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2557คณะฯ ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเปิดรับนักศึกษาอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

ปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

         ปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 ปรับปรุงเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ พ.ศ.2562

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2558 ปรับปรุงเป็น

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2562 และ

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2562

          ปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงเป็น

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

          ปีการศึกษา 2564 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ปีการศึกษา 2565  หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา ทั้งหมด 5 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์                           

2. หลักสูตรอุสาหกรรมศาสตาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ                                

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)       

 

ที่ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

             สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช 
ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000  โทรศัพท์  074-260270  โทรสาร  074-260271