ประวัติคณะ

          

ประวัติความเป็นมา

           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดิมเป็นหมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ทำการเปิดสอนวิชาเลือกระดับ ป.กศ.  และ  ป.กศ.สูง  ในปี  พ.ศ. 2519  ได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชา สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนสาขาการศึกษาระดับอนุปริญญา วิชาเอกหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531  ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4  ปี  วิชาเอกหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

            ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (2535-2539)  กรมการฝึกหัดครูได้เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ จึงได้บรรจุแผนการจัดตั้งคณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษาขึ้นในวิทยาลัยครู 7 แห่ง  ดังนี้

            1.  วิทยาลัยครูเพชรบุรี

            2.  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

            3.  วิทยาลัยครูเชียงราย

            4.  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

            5.  วิทยาลัยครูสุรินทร์

            6.  วิทยาลัยครูเลย

            7.  วิทยาลัยครูสงขลา

            ต่อมาได้มีวิทยาลัยครูได้ขอเข้าร่วมโครงการอีก  2  แห่ง  คือ

            1.  วิทยาลัยครูเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์

            2.  วิทยาลัยครูพระนคร

            รวมเป็น 9 แห่ง และได้มีการตกลงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูทุกแห่งจึงได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบัน วิทยาลัยครูสงขลาจึงเปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนพ.ศ. 2547 ก็ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในที่สุด

            ปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แยกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดตั้งเป็น “โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

            วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขึ้นในสถาบันราชภัฏสงขลา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  13  ตุลาคม  2542 

            ต่อมา  ปีการศึกษา  2542  คณะได้มีการเปิดสอน 2  โปรแกรมวิชา  คือ  โปรแกรมวิชาไฟฟ้า  และโปรแกรมวิชาโลหะซึ่งเป็นระดับอนุปริญญา

            ปีการศึกษา 2545 คณะได้มีการเปิดสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง  ระดับปริญญาตรี

            ปีการศึกษา  2546  คณะได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโปรแกรมวิชา  คือ  เดิมโปรแกรมวิชาโลหะ  เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต

            ปีการศึกษา  2550  คณะได้มีการเปิดโปรแกรมวิชาเพิ่มขึ้นอีก  1  โปรแกรมวิชา  คือ  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

            ปีการศึกษา  2552  คณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 ปี ต่อเนื่อง) ปรับปรุงเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และเริ่มใช้ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป  รวมทั้งได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่อีก  1  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2553  และเริ่มใช้ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป

            ปีการศึกษา  2554  คณะฯ ได้มีเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  จำนวน  2  หลักสูตร 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
    มี  4 วิชาเอก

    1) วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
    2) วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
    3) วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
    4) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

         ปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเปิดรับนักศึกษาอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555และมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานระดับโปรแกรมวิชาจากเดิม 4 โปรแกรมวิชา เป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ

        1. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
        2. โปรแกรมวิชาวิศวกรรมและการจัดการ

         ปีการศึกษา 2556 คณะได้มีการเปลี่ยนชื่อโปรแกรมวิชา จากเดิมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและการจัดการ เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์

          ปีการศึกษา 2557คณะฯ ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเปิดรับนักศึกษาอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

           ปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

           ปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

การบริหารหลักสูตรในแต่ละโปรแกรมวิชา  ดังนี้

 

โปรแกรมวิชา                                                                         หลักสูตรปริญญาตรี

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                       ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

                                                                    ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

วิศวกรรมศาสตร์                                          วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

                                                                    วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

ที่ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

             สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช 
ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000  โทรศัพท์  074-260270  โทรสาร  074-260271