หลักสูตรการศึกษา


โปรแกรมวิชา หลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสกรรม
วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต
อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการณ์)
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ