• ประชาสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เรื่อง มาตรการการใช้สถานที่และการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [24 มี.ค. 63]
  • กรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา [20 มี.ค. 63]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบการสอบคัดเลือกตรง (วิธีการสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มี.ค. 63]
  • ประกาศขอความร่วมมือ เกี่ยวกับรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) [16 มี.ค. 63]
  • แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 [13 มี.ค. 63]
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล [10 มี.ค. 63]

  • หน่วยงานภายในมหาลัย