หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไอโอทีและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไอโอทีและสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิดีโอแนะนำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไอโอทีและสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปฏิทินกิจกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไอโอทีและสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

© 2022 Copyright: หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไอโอทีและสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ติดต่อ (074) 260270 อีเมล์ : techno@skru.ac.th