แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
แผนปฏิบัติการจัดหารายได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570)