แจ้งซ่อมและปัญหาการใช้งานต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา