Home / ข่าววิชาการ/งานวิจัย /

ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อัพเดทเมื่อ [25 ก.ย. 66]

เอกสารดาวน์โหลด
  1. ประกาศ- เรื่อง การเปิดข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าววิชาการ/งานวิจัยล่าสุด

  • ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)[18 ต.ค. 66]
  • ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[25 ก.ย. 66]
  • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการ Green Faculty :Green Technology[6 ม.ค. 66]
  • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงงานและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโดยนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [29 ธ.ค. 65]
  • ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[28 พ.ย. 65]
  • ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)[28 ต.ค. 65]
  • แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[22 ก.ย. 65]