Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการร่วมเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา

อับเดทเมื่อ [31 ส.ค. 62]ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

  • รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563[17 ก.พ. 63]
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบคัดเลือกตรง(วิธีการสัมภาษณ์) โควตาคณะ[6 ก.พ. 63]
  • แนะนำหลักสูตร (ใหม่) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรที่เน้นปฏิบัติ 68.69% และตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน[31 ม.ค. 63]
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีผลงานเด่นด้านการตีพิมพ์บทความด้านนาโนเทคโนโลยี[8 พ.ย. 62]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการร่วมเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา[31 ส.ค. 62]
  • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การแต่งกายชุดปฏิบัติการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562[24 ก.ค. 62]
  • แนวปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัย[18 ก.ค. 62]
  • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง 7 เคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจัง สำหรับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน[10 ก.ค. 62]
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย[18 มิ.ย. 62]
  • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[23 เม.ย. 62]