Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง 7 เคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจัง สำหรับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

อับเดทเมื่อ [10 ก.ค. 62]

ดาวน์โหลดเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีผลงานเด่นด้านการตีพิมพ์บทความด้านนาโนเทคโนโลยี[8 พ.ย. 62]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการร่วมเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา[31 ส.ค. 62]
  • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การแต่งกายชุดปฏิบัติการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562[24 ก.ค. 62]
  • แนวปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัย[18 ก.ค. 62]
  • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง 7 เคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจัง สำหรับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน[10 ก.ค. 62]
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย[18 มิ.ย. 62]
  • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[23 เม.ย. 62]
  • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562[21 มี.ค. 62]
  • แจ้งเบาะแส การรับน้อง ได้ทางนี้เลยครับ[2 ก.ค. 61]
  • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[1 มิ.ย. 61]