Home / ประมวลภาพกิจกรรม /

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พานักศึกษาเข้าร่วม โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ สงขลา จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อับเดทเมื่อ [16 มี.ค. 64]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พานักศึกษาเข้าร่วม โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์

ประจำปี 2564 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ สงขลา จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ณ อ.คลองหอยโข่ง  และ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

กิจกรรมล่าสุด