Home / ประมวลภาพกิจกรรม /

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการใช้งาน หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 202) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อับเดทเมื่อ [9 พ.ย. 63]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการใช้งาน หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 202) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กิจกรรมล่าสุด