Home / ประมวลภาพกิจกรรม /

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหการในอุตสาหกรรม SMEs ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อับเดทเมื่อ [9 พ.ย. 63]

หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
 กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหการในอุตสาหกรรม SMEs ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีอุตสาหการในอุตสาหกรรม SMEs ได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์พื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหการจากภาคอุตสาหกรรม โดยวิทยากรจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 
 

กิจกรรมล่าสุด