ข่าววิชาการ/งานวิจัย

  • ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) [18 ต.ค. 66]
  • ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [25 ก.ย. 66]
  • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการ Green Faculty :Green Technology [6 ม.ค. 66]
  • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงงานและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโดยนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [29 ธ.ค. 65]
  • ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [28 พ.ย. 65]
  • ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [28 ต.ค. 65]
  • แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [22 ก.ย. 65]