เหตุการณ์ล่าสุด

  • 2 – 4 เมษายน 2564 ชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล[5 เม.ย. 64]
  • วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ได้รับโอกาสจากทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหัวข้อ " Industry ๔.๐ Competenec Development Training Program" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์[2 เม.ย. 64]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พานักศึกษาเข้าร่วม โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ สงขลา จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา[16 มี.ค. 64]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิเชษฐ์ จันทวี และ ผศ.ดร วีรชัย แสงฉาย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564[12 มี.ค. 64]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน #สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[11 มี.ค. 64]
  • ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 64 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [9 มี.ค. 64]
  • ประกาศการรับสมัครคัดเลือกตรง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [8 มี.ค. 64]
  • โครงการสานสายใยวิศวะสัมพันธ์ วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [7 มี.ค. 64]
  • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (ออนไลน์)[3 มี.ค. 64]
  • โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ-7-คณะ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564[2 มี.ค. 64]