แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 • แบบเสนอโครงการวิจัย 63 [5 พ.ย. 62]
 • บันทึกขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย [25 ต.ค. 62]
 • แบบฟอร์มเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ [24 ต.ค. 62]
 • รายงานศักยภาพ [3 ก.ย. 62]
 • ขอไปราชการอนุมัติคณบดี [3 ก.ย. 62]
 • หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ [23 เม.ย. 62]
 • แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย [23 เม.ย. 62]
 • แบบใบสมัครขอรับทุนอุดหนุน [23 เม.ย. 62]
 • แบบเสนอโครงการวิจัย [23 เม.ย. 62]
 • แบบแสดงหลักฐานมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ [5 มี.ค. 62]
 • เปลี่ยนแปลงตารางสอน [18 พ.ค. 61]
 • แบบใบเบิกค่าตอบแทนการสอนเกิน [18 พ.ค. 61]
 • แบบขอสอนชดเชย ฉบับแก้แล้ว [18 พ.ค. 61]
 • แบบขอกำหนดสัดส่วนภาระงาน [18 พ.ค. 61]
 • ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ [18 พ.ค. 61]
 • ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว [30 พ.ย. 60]
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ [30 พ.ย. 60]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯและสหกิจ วันที่ 4 ธค 63 ณ ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม ชั้น 6 อาคาร 74 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิทยากร คุณจารุวรรณ เหาตะวานิช ผู้จัดการบริษัท ซีคอม ซัพพลาย จำกัด[4 ธ.ค. 63]
 • แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษการใช้งานโปรแกรม Ellis[29 พ.ย. 63]
 • ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา[23 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Big Data และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในภาคอุตสาหกรรม ในวันพ[11 พ.ย. 63]
 • โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดเลียบ ถนนสายบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา[11 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการใช้งาน หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 202) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [9 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหการในอุตสาหกรรม SMEs ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [9 พ.ย. 63]
 • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา [7 พ.ย. 63]