แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้อาคาร-ช่วงโควิด [17 เม.ย. 64]
 • รายงานผล-WfH-เมษายน-2564 [17 เม.ย. 64]
 • แบบฟอร์ม Work from Home และแนวปฏิบัติ(เมษายน 2564) [17 เม.ย. 64]
 • ขอไปราชการอนุมัติคณบดี [16 ก.พ. 64]
 • แบบเสนอโครงการวิจัย 63 [5 พ.ย. 62]
 • บันทึกขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย [25 ต.ค. 62]
 • แบบฟอร์มเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ [24 ต.ค. 62]
 • รายงานศักยภาพ [3 ก.ย. 62]
 • หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ [23 เม.ย. 62]
 • แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย [23 เม.ย. 62]
 • แบบใบสมัครขอรับทุนอุดหนุน [23 เม.ย. 62]
 • แบบเสนอโครงการวิจัย [23 เม.ย. 62]
 • แบบแสดงหลักฐานมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ [5 มี.ค. 62]
 • เปลี่ยนแปลงตารางสอน [18 พ.ค. 61]
 • แบบใบเบิกค่าตอบแทนการสอนเกิน [18 พ.ค. 61]
 • แบบขอสอนชดเชย ฉบับแก้แล้ว [18 พ.ค. 61]
 • แบบขอกำหนดสัดส่วนภาระงาน [18 พ.ค. 61]
 • ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ [18 พ.ค. 61]
 • ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว [30 พ.ย. 60]
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ [30 พ.ย. 60]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • 2 – 4 เมษายน 2564 ชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล[5 เม.ย. 64]
 • วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ได้รับโอกาสจากทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหัวข้อ " Industry ๔.๐ Competenec Development Training Program" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์[2 เม.ย. 64]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พานักศึกษาเข้าร่วม โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ สงขลา จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา[16 มี.ค. 64]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิเชษฐ์ จันทวี และ ผศ.ดร วีรชัย แสงฉาย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564[12 มี.ค. 64]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน #สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[11 มี.ค. 64]
 • ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 64 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [9 มี.ค. 64]
 • ประกาศการรับสมัครคัดเลือกตรง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [8 มี.ค. 64]
 • โครงการสานสายใยวิศวะสัมพันธ์ วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [7 มี.ค. 64]
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (ออนไลน์)[3 มี.ค. 64]
 • โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ-7-คณะ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564[2 มี.ค. 64]