แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 • แบบเสนอโครงการวิจัย 63 [5 พ.ย. 62]
 • บันทึกขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย [25 ต.ค. 62]
 • แบบฟอร์มเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ [24 ต.ค. 62]
 • รายงานศักยภาพ [3 ก.ย. 62]
 • ขอไปราชการอนุมัติคณบดี [3 ก.ย. 62]
 • หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ [23 เม.ย. 62]
 • แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย [23 เม.ย. 62]
 • แบบใบสมัครขอรับทุนอุดหนุน [23 เม.ย. 62]
 • แบบเสนอโครงการวิจัย [23 เม.ย. 62]
 • แบบแสดงหลักฐานมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ [5 มี.ค. 62]
 • เปลี่ยนแปลงตารางสอน [18 พ.ค. 61]
 • แบบใบเบิกค่าตอบแทนการสอนเกิน [18 พ.ค. 61]
 • แบบขอสอนชดเชย ฉบับแก้แล้ว [18 พ.ค. 61]
 • แบบขอกำหนดสัดส่วนภาระงาน [18 พ.ค. 61]
 • ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ [18 พ.ค. 61]
 • ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว [30 พ.ย. 60]
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ [30 พ.ย. 60]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[29 พ.ย. 62]
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในชื่อทีม INO Tech ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน "แผ่นแปะอัจฉริยะ" ในกิจกรรม Smart Start Idea By GSB Startup ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[29 พ.ย. 62]
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีผลงานเด่นด้านการตีพิมพ์บทความด้านนาโนเทคโนโลยี[8 พ.ย. 62]
 • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ชีพฯ / สหกิจศึกษา วันที่ 30 ตุลาคม 2562[31 ต.ค. 62]
 • กองทุนฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมทักษะด้านการเงินให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน[29 ต.ค. 62]
 • บันทึกขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย [25 ต.ค. 62]
 • แบบเสนอโครงงานวิจัย 63[25 ต.ค. 62]
 • แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ (แบบหารายได้)[21 ต.ค. 62]
 • การประกวด ดาว-เดือน Freshy boy & girl คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562[19 ก.ย. 62]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการร่วมเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา[31 ส.ค. 62]