แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 • แบบเสนอโครงการวิจัย 63 [5 พ.ย. 62]
 • บันทึกขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย [25 ต.ค. 62]
 • แบบฟอร์มเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ [24 ต.ค. 62]
 • รายงานศักยภาพ [3 ก.ย. 62]
 • ขอไปราชการอนุมัติคณบดี [3 ก.ย. 62]
 • หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ [23 เม.ย. 62]
 • แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย [23 เม.ย. 62]
 • แบบใบสมัครขอรับทุนอุดหนุน [23 เม.ย. 62]
 • แบบเสนอโครงการวิจัย [23 เม.ย. 62]
 • แบบแสดงหลักฐานมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ [5 มี.ค. 62]
 • เปลี่ยนแปลงตารางสอน [18 พ.ค. 61]
 • แบบใบเบิกค่าตอบแทนการสอนเกิน [18 พ.ค. 61]
 • แบบขอสอนชดเชย ฉบับแก้แล้ว [18 พ.ค. 61]
 • แบบขอกำหนดสัดส่วนภาระงาน [18 พ.ค. 61]
 • ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ [18 พ.ค. 61]
 • ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว [30 พ.ย. 60]
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ [30 พ.ย. 60]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[23 ม.ค. 63]
 • โครงการแนะนำหลักสูตร (Road Show) แก่นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสตูล วันที่ 7 มกราคม 2563[8 ม.ค. 63]
 • ขอแสดงความยินกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[27 ธ.ค. 62]
 • คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรร่วมทำบุญประจำปี และ ทำบุญตึกใหม่ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 74)[25 ธ.ค. 62]
 • บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบ PORTFOLIO) วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[21 ธ.ค. 62]
 • SKRU OpenHouse วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา[13 ธ.ค. 62]
 • การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[29 พ.ย. 62]
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในชื่อทีม INO Tech ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน "แผ่นแปะอัจฉริยะ" ในกิจกรรม Smart Start Idea By GSB Startup ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[29 พ.ย. 62]
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีผลงานเด่นด้านการตีพิมพ์บทความด้านนาโนเทคโนโลยี[8 พ.ย. 62]
 • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ชีพฯ / สหกิจศึกษา วันที่ 30 ตุลาคม 2562[31 ต.ค. 62]